Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

09.07.2020

Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εμπορικό Δίκαιο" (ΑΡΡ 17041)
Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Εμπορικό Δίκαιο" (Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17041)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 898/16.6.2020 (τ. Γ΄).

ΤΟΜΕΑΣ Β΄ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αριθμός Προκήρυξης: 1920024531/3.4.2020  (ΑΔΑ:  99ΘΘ46ΨΖ2Ν-4ΧΧ)

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17041

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο» (κατόπιν αιτήσεως του Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή κ. Δημητρίου Χριστοδούλου για εξέλιξη).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 9.9.2020.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας ή αίτηση εξέλιξης, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην παραπάνω προκήρυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής (τηλ. 2103688647).