Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

16.12.2019

Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εργατικό Δίκαιο" (ΑΡΡ 13818)

 

 

Προκήρυξη μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εργατικό Δίκαιο" (Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 13818)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2241/29.11.2019 (τ. Γ΄).

ΤΟΜΕΑΣ Β΄ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αριθμός Προκήρυξης: 1819040853/31.7.2019  (ΑΔΑ: Ψ53146ΨΖ2Ν-454)

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 13818

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εργατικό Δίκαιο» (κατόπιν αιτήσεως του Μόνιμου Επίκουρου καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Μπακόπουλου για εξέλιξη).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 14.2.2020.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας, καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην παραπάνω προκήρυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής (τηλ. 2103688647).