Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

09.07.2020

Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική Δικονομία" (ΑΡΡ 17038)

 

 


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική Δικονομία" (Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17038)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 898/16.6.2020 (τ. Γ΄).

ΤΟΜΕΑΣ Β΄ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αριθμός Προκήρυξης: 1920024530/3.4.2020  (ΑΔΑ: 9ΠΖ246ΨΖ2Ν-ΤΑ5)

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17038

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Δικονομία» (κατόπιν αιτήσεως του Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή κ. Νικόλαου Κατηφόρη για εξέλιξη).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 9.9.2020.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας ή αίτηση εξέλιξης, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην παραπάνω προκήρυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής (τηλ. 2103688647).