Αρχική » Διδακτορικές Σπουδές » Μεταδιδακτορική Έρευνα

Μεταδιδακτορική Έρευνα

 
Επισημαίνεται ότι οι ανακοινώσεις σχετικά με τη Μεταδιδακτορική Έρευνα, αναρτώνται ηλεκτρονικά 
στις ανακοινώσεις των Διδακτορικών Σπουδών.Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στις 17-5-2017)

 

Άρθρο 1. - Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Νομική Σχολή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις, για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου, προσφέρει τη δυνατότητα  μεταδιδακτορικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα τα οποία εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντά των Τομέων της Σχολής.

Άρθρο 2. - Αρμόδια Όργανα για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας

Αρμόδια όργανα για τη λήψη απόφασης σχετικά με μεταδιδακτορική έρευνα είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής και ο οικείος Τομέας της Σχολής.

Άρθρο 3. - Υποψήφιοι για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας

Οι υποψήφιοι για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμου τίτλου σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα της Σχολής.

Άρθρο 4. - Προκήρυξη και αξιολόγηση των αιτήσεων

 1. Την απόφαση για τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα ακαδημαϊκό έτος λαμβάνει η Γενική Συνέλευση της Σχολής, μετά από σχετικό αίτημα του οικείου Τομέα. Η πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει ανώτατο αριθμό υποψηφίων που θα γίνουν δεκτοί ή/και συγκεκριμένα πεδία έρευνας στα οποία θα διεξαχθεί η μεταδιδακτορική έρευνα, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής. Η Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε υποψηφιότητας, αρχειοθετεί τις αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου.
 2. Τα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας προσδιορίζονται ειδικότερα από τη σχετική πρόσκληση και περιλαμβάνουν:

Α. Έντυπη αίτηση.

Β. Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα που θα περιλαμβάνει ιδίως αποκτηθέντες τίτλους σπουδών, επιστημονικές και επαγγελματικές δραστηριότητες (αναγνωρισμένο διδακτικό έργο σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής), ακαδημαϊκές διακρίσεις, δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή αποδεκτές προς δημοσίευση εργασίες, επιμέλειες συγγραμμάτων, συμμετοχή με ανακοίνωση σε συνέδρια κ.λ.π.)

Γ. Παραστατικά πανεπιστημιακών τίτλων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

Δ Έκθεση στην οποία θα παρουσιάζεται το πρωτότυπο θέμα της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας και θα αναδεικνύεται το επιστημονικό ενδιαφέρον του υποψηφίου για το ζήτημα. Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί συμβολή στην επιστημονική γνώση.

 1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που συνίσταται κατά περίπτωση με απόφαση του οικείου Τομέα στη βάση της ικανότητας των υποψηφίων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, της προοπτικής που εμφανίζουν και του ενδιαφέροντος εκ μέρους του Τομέα για την καλλιέργεια συγκεκριμένων τομέων έρευνας. Οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν να προσκομίσουν πρόσθετα στοιχεία τεκμηρίωσης του φακέλου τους ή να παραστούν, όλοι ή οι αρχικώς προκριθέντες, σε συνέντευξη. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής μετά από εισήγηση του οικείου Τομέα.
 2. Η διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας εντός της Σχολής μπορεί να ανανεώνεται ετησίως και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

Άρθρο 5. - Εγγραφές Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

 1. Η Γραμματεία της Σχολής αναρτά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων στην ιστοσελίδα της Σχολής, ενημερώνει τους επιτυχόντες για την επιλογή τους και τους καλεί να εγγραφούν.
 2. Στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών σπουδών τηρείται ειδικό μητρώο μεταδιδακτορικών ερευνητών με το θέμα το θέμα ενός εκάστου και τον Επιβλέποντα Καθηγητή.
 3. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές δεν καταβάλλουν δίδακτρα ούτε λαμβάνουν αμοιβή από τη Σχολή, μπορούν πάντως να λαμβάνουν υποτροφία/χορηγία από άλλη πηγή.

Άρθρο 6. - Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

 1. Η επίβλεψη των μεταδιδακτορικών ερευνητών θα ανατίθεται σε επιβλέποντα Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρο Καθηγητή του οικείου Τομέα, το γνωστικό αντικείμενο του οποίου πρέπει να ανήκει στον ίδιο ή συναφή επιστημονικό χώρο στον οποίο ο υποψήφιος θα διεξάγει τη μεταδιδακτορική έρευνα.

2. Ο Επιβλέπων Καθηγητής καταθέτει στον οικείο Τομέα της Σχολής ετησίως, έως το πέρας του εαρινού εξαμήνου, ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης, όπου αξιολογείται η εξέλιξη και η προοπτική της μεταδιδακτορικής έρευνας του ερευνητή.

3. Όταν ολοκληρωθεί η μεταδιδακτορική έρευνα ο Επιβλέπων Καθηγητής υποβάλλει στον οικείο Τομέα τελική Έκθεση Αξιολόγησης. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, μετά από εισήγηση του οικείου Τομέα, χορηγείται στον ερευνητή Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας.

Άρθρο 7. - Παροχές προς τους Μεταδιδάκτορες Ερευνητές

 1. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας χρησιμοποιούν τον τίτλο «Υποψήφιος Μεταδιδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών».
 2. Στους μεταδιδάκτορες παρέχεται πρόσβαση στις Βιβλιοθήκες της Σχολής με δικαίωμα δανεισμού, στον εξοπλισμό της Σχολής και σε όποια άλλη συμπληρωματική παροχή η Σχολή κρίνει απαραίτητη για την ολοκλήρωση της έρευνας.
 3. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές δεν έχουν τις παροχές που προβλέπονται για τους προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές, όπως ενδεικτικά δωρεάν συγγράμματα, σίτιση, στέγαση, μετακινήσεις.

Άρθρο 8. - Υποχρεώσεις Μεταδιδακτόρων ερευνητών

 1. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές οφείλουν να συντάσσουν έως τέλος Μαΐου Έκθεση Προόδου, η οποία κατατίθεται στον Επιβλέποντα Καθηγητή και στη Γραμματεία του οικείου Τομέα.
 2. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές οφείλουν να συμμετέχουν σε σεμινάρια, ημερίδες ή συνέδρια που διοργανώνει η Σχολή για την παρουσίαση της προόδου της έρευνάς τους, όταν καλούνται προς τούτο από μέλη ΔΕΠ της Σχολής ή όταν σχετικό αίτημά τους γίνεται αποδεκτό από τον Επιβλέποντα Καθηγητή.
 3. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές δεν υπέχουν υποχρέωση φυσικής παρουσίας στους πανεπιστημιακούς χώρους. Ο οικείος Τομέας δύναται να αναθέτει εκπαιδευτικό ή άλλο συναφές έργο στον μεταδιδάκτορα ερευνητή. Η ανάθεση διδακτικών υποχρεώσεων δεν είναι αυτοδύναμη, αλλά επικουρική και γίνεται από κοινού με μέλος Δ.Ε.Π. της Σχολής ή του Τομέα, το οποίο διδάσκει το σχετικό μάθημα/μαθήματα.
 4. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές οφείλουν να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και να τηρούν τον Κώδικα Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Ιδρύματος.
 5. Εφόσον η ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης είναι θετική, με απόφαση του οικείου Τομέα μπορεί να παραταθεί για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος η μεταδιδακτορική έρευνα του υποψηφίου, ανεξαρτήτως της τυχόν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Άρθρο 9. - Διαγραφή Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

Η διαγραφή μεταδιδακτόρων ερευνητών είναι δυνατή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής, είτε μετά από Εισήγηση του Τομέα, σε περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεών τους, πρόκλησης ζημίας ή έκθεσης της Σχολής και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιο Αθηνών είτε υποβολής αίτησης διαγραφής τους.