Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

24.06.2020

Εκλογή του κυρίου Ζαφείριου Τσολακίδη στην βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή

 

 

Κρίση για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» του Τομέα Α΄ Ιδιωτικού

Δικαίου και μοναδικό υποψήφιο τον μόνιμο επίκουρο καθηγητή Ζαφείριο

Τσολακίδη (ΦΕΚ προκήρυξης 2204/20.11.2019 τ. Γ΄, κωδικός θέσης στο

πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 13663).

 

Η συνεδρία του Εκλεκτορικού Σώματος για την παραπάνω κρίση

πραγματοποιήθηκε κατά την 8η Συνέλευση της Νομικής Σχολής στις 13.5.2020,

ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

 

Σύνολο μελών Εκλεκτορικού Σώματος:        15

Παρόντα μέλη Εκλεκτορικού Σώματος:        15

•        Με φυσική παρουσία:                         1

•        Με τηλεδιάσκεψη:                           14

Υπέρ της εκλογής του κυρίου Ζαφείριου Τσολακίδη ψήφισαν και τα δεκαπέντε

(15) μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, δηλαδή το σύνολο των μελών.

 

Επομένως το Εκλεκτορικό Σώμα ομόφωνα αποφασίζει την εκλογή του κυρίου

Ζαφείριου Τσολακίδη του Νικολάου, στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με

γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» του Τομέα Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου.