Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Erasmus για φοιτητές του Τμήματος

Πρόγραμμα Erasmus για φοιτητές του Τμήματος

 

Το Πρόγραμμα Erasmus+ δίνει την δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και σε όσους εκπονούν διδακτορική διατριβή να φοιτήσουν για ένα διάστημα σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες. Οι σπουδές στο εξωτερικό είναι για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο και αναγνωρίζονται πλήρως από το Πανεπιστήμιο προέλευσης. Στους φοιτητές παρέχεται υποτροφία. Το ύψος της μηνιαίας υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα κυμανθεί από 420 ως 520 € ανάλογα με τη χώρα υποδοχής Επιπλέον χρηματοδότηση προβλέπεται από το Πρόγραμμα για τους Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) και τους φοιτητές από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.


Πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών http://www.interel.uoa.gr/erasmus.html


Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής μας που είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση. Μπορούν επίσης να μετακινηθούν όσοι εκπονούν διδακτορική διατριβή. Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα μόνο αν έχουν περάσει τουλάχιστον δέκα (10) μαθήματα (όσα αντιστοιχούν αριθμητικά σε ένα έτος σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής) μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό στο οποίο υποβάλλουν την αίτηση. Δεν θα γίνονται δεκτές βεβαιώσεις για επιτυχή εξέταση περιόδου Φεβρουαρίου τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους προκειμένου οι φοιτητές να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό των δέκα (10) μαθημάτων (Δ.Σ του Τμήματος της 6 Νοεμβρίου 2012).


Οι φοιτητές πρέπει να έχουν ως ελάχιστο απαιτούμενο την επαρκή γνώση της γλώσσας, δηλ. το επίπεδο Β2, της γλώσσας διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής, σύμφωνα με τις αρχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η πιστοποίηση του επιπέδου γλωσσομάθειας γίνεται αποκλειστικά με την προσκόμιση των αντίστοιχων τίτλων. Οι τίτλοι που γίνονται δεκτοί είναι αυτοί τους οποίους αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ. Φοιτητές που δεν κατέχουν το αντίστοιχο δίπλωμα όταν κάνουν αίτηση για μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, δεν είναι επιλέξιμοι.


Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν μέσω του Προγράμματος Erasmus+ μόνο για να διανύσουν μία περίοδο σπουδών σε ξένο Ίδρυμα σε αντικατάσταση αντίστοιχης περιόδου σπουδών στη Σχολή μας. Σύμφωνα με την νέα απόφαση της Γ.Σ του Σχολής της 14.3.12, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα που να αντιστοιχούν σε 30 ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες για ένα εξάμηνο ή 60 για ένα ακαδημαϊκό έτος. Οι φοιτητές οφείλουν να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν και να εξασφαλίσουν ικανοποιητική επίδοση αξιοποιώντας το χρόνο σπουδών τους στο εξωτερικό, με στόχο πάντα την αναγνώριση των σπουδών τους. Σε περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής δεν έχει καν παρακολουθήσει ή δεν έχει προσέλθει σε εξετάσεις στο Ίδρυμα Υποδοχής σε κανένα μάθημα από αυτά τα οποία θα έχουν καταγραφεί στη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) ή την τροποποίηση αυτής, θα ζητείται η επιστροφή του ποσού της υποτροφίας που θα έχει προεισπράξει το οποίο ανέρχεται στο 80% της συνολικής υποτροφίας του. Εάν ο φοιτητής έχει τουλάχιστον εξεταστεί σε μαθήματα από αυτά που αναγράφονται στη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) και έχει λάβει λιγότερες από 10 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο, δε θα του χορηγείται το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας μετά την επιστροφή του από το εξωτερικό. Τα παραπάνω δε θα ισχύουν σε περίπτωση που η μερική ή ολική αποτυχία θα οφείλεται σε διαπιστωμένους λόγους ανωτέρας βίας.


Οι προπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι στο πτυχίο, για να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα πρέπει να χρωστούν αρκετά μαθήματα, ώστε να επιλέξουν από αυτά αντίστοιχα μαθήματα για να τα παρακολουθήσουν στο Ίδρυμα υποδοχής και τέλος να τα αναγνωρίσουν. Επομένως φοιτητές που χρωστούν ελάχιστα μαθήματα δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα εις βάρος άλλων φοιτητών που έχουν την δυνατότητα επιλογής παρακολούθησης και αναγνώρισης περισσοτέρων μαθημάτων.


Οι φοιτητές μετά την επιλογή τους, δεν πρέπει (ούτε πριν ούτε κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο εξωτερικό) να εξεταστούν στην Ελλάδα στα μαθήματα που αντιστοιχούν σε αυτά που έχουν δηλώσει ότι θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό.


Βασικά κριτήρια επιλογής είναι κυρίως:


α) ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων και


β) το καλό επίπεδο της γλώσσας


Οι φοιτητές επιτρέπεται να επιλέξουν μέχρι δύο (2) Πανεπιστήμια κατά σειρά προτίμησης.