Αρχική » Τομείς » Διεθνών Σπουδών

Τομέας Διεθνών Σπουδών

Ο Τομέας Διεθνών Σπουδών έχει ως αποστολή, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τη διδασκαλία και την έρευνα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που άπτονται της διεθνούς οργάνωσης και των διαφορετικών προτύπων συλλειτουργίας κρατών σε διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, μελετάται η λειτουργία των διεθνών οργανισμών καθώς και οι σχέσεις μεταξύ κρατών κατά το διεθνές δίκαιο, όπως και η ιστορική διαδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κανόνες λειτουργίας της. Επίσης, μελετώνται οι κανόνες που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, οι οποίες εμφανίζουν στοιχεία αλλοδαπότητας. Υπό την εποπτεία του τελούν τα ακόλουθα Υποχρεωτικά μαθήματα του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Β’ Εξάμηνο), Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Δ’ Εξάμηνο), Εφαρμογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΣΤ’ Εξάμηνο), Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (Ζ’ Εξάμηνο).

Συγχρόνως, ο Τομέας προσφέρει, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους Τομείς, σειρά μαθημάτων Υποχρεωτικής και Ελεύθερης Επιλογής: Διεθνείς Οργανισμοί (ΥΕ), Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών (ΥΕ), Οικονομικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΥΕ), Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΕ), Διεθνές Ποινικό Δίκαιο (ΥΕ, διαενοτ.), Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος (ΕΕ), Ιστορία Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΕ), Δίκαιο Αλλοδαπών (ΕΕ), Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο (ΕΕ), Συγκριτικό Δίκαιο (ΕΕ), Σεμινάριο Διεθνών Σπουδών (ΕΕ), Διεθνές Δίκαιο Εναέριου Χώρου και Διαστήματος /  Αεροπορικό Δίκαιο (ΕΕ, διατομ,.), 

Σύμφωνα με τον Νόμο 4485/4.8.2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), τα όργανα του Τομέα της Νομικής Σχολής είναι:

α. η Γενική Συνέλευση και

β. ο Διευθυντής.

Η Γενική Συνέλευση του Τομέα απαρτίζεται από:

  • τον Διευθυντή του Τομέα (ετήσια θητεία)
  • τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα
  • τους εκπροσώπους των φοιτητών (ετήσια θητεία)
  • τους εκπροσώπους (όταν ο Τομέας διαθέτει αυτές τις κατηγορίες προσωπικού) Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. (ετήσια θητεία)