Αρχική » Διδακτορικές Σπουδές

Οι Διδακτορικές Σπουδές της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 (πατήστε εδώ) όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 17 και 60 του Ν.4559/2018 (Α΄ 142) και του εν γένει θεσμικού πλαισίου, όπως κάθε φορά ισχύει.

Αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας, στην ουσιαστική συνεισφορά στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στη Νομική Επιστήμη (Δ.Ν.)

Οι υποψήφιοι διδάκτορες με ημερομηνία εγγραφής μετά την 4η/8/2017  ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/17 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον αντίστοιχο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής όπως ισχύει.

 

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ (ΦΕΚ 1006/21.3.2018, τεύχος Β΄) 
 
Αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
 
Δήλωση περί μη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας για τους υποψήφιους διδάκτορες

 

 

Διδακτορικές Σπουδές πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4485/2017 (Α΄114)

Σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 4559/2018 (Α΄142) η παρ. 5 του άρθρου 85 του Ν.4485/2017 (Α΄114) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος».
Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι διδάκτορες (Υ.Δ.) οι οποίοι είχαν εγγραφεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.4485/2017 ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148).
Ειδικά όσον αφορά στο θέμα καθορισμού του ανώτατου χρόνου για την ολοκλήρωση εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, η Συνέλευση της Σχολής, με βάση τις διατάξεις του ως άνω νόμου (3685/08), στην συνεδρία της 12.12.2018 αποφάσισε τα εξής :

  • Οι Υ.Δ. που έχουν ήδη συμπληρώσει στις 12.12.2018 πενταετία από την εγγραφή τους ή θα συμπληρώσουν τα πέντε έτη εντός του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, έχουν την δυνατότητα έως τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (31.8.2019) - εφόσον δεν έχουν ολοκληρώσει τη διδακτορική διατριβή – να αιτηθούν την παράταση της περιόδου αυτής για ένα (1) έτος ή/ και την αναστολή της έως και δύο (2) έτη.
  • Οι Υ.Δ. που δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία στις 12.12.2018 από την εγγραφή τους, μπορούν έως και τη λήξη της πενταετίας να ζητήσουν με επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή τους την παράταση της περιόδου αυτής για ένα (1) έτος ή/και την αναστολή της έως και δύο (2) έτη.
  • Ο χρόνος της παράτασης/αναστολής δεν προσμετράται στην προβλεπόμενη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Κατά τη διάρκεια της αναστολής ο Υ.Δ. δεν επωφελείται των δικαιωμάτων και των παροχών που προβλέπονται για τους Υ.Δ..
  • Η πάροδος και του χρόνου παράτασης/αναστολής χωρίς την ολοκλήρωση και υποστήριξη της διατριβής συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του Υ.Δ. και την αφαίρεση του θέματος της διδακτορικής διατριβής, με απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής.